Bob's great photo of Zhouzhuang, a canal town near Suzhou

Bob’s great photo of Zhouzhuang, a canal town near Suzhou